Demolice objektů

Před zahájením bouracích prací objektu je nutné, aby bylo provedeno odpojení od všech inženýrských sítí. Pokud se jedná o objekt na veřejném prostranství, je nutné vymezit prostor demolice a viditelně jej označit.

Demolici stavebních objektů je možné provádět několika způsoby a to podle druhu stavby a z jakého materiálu je postavena. U malých objektů se využívá ruční metody postupného rozebírání za použití páčidel, krumpáčů a bouracích kladiv. Pro demolici cest, vozovky, opěrných stěn nebo chodníků se využívají především pneumatická kladiva. Pokud se jedná o ocelové konstrukce a stavby s kovovým skeletem, je třeba použít technologie řezání plamenem, čili autogenem.

Veškeré demoliční práce se provádí od shora dolů s ohledem na stabilitu stavby. Práce se provádí postupně a oddělují se materiály, které jsou určeny k recyklaci. Součástí této činnosti je kropení, aby bylo zabráněno nadměrné prašnosti v okolí bourání. Jednotlivé materiály z demolice se recyklují, zbytek se odváží na určené skládky.

Během demoličních prací je nutné se podřídit předpisům a zákonu na ochranu životního prostředí z důvodu nadměrné prašnosti, hluku, vibrací a vzniklého stavebního odpadu.